fbpx Postępowania doktorskie / Przewody doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Postępowania doktorskie / Przewody doktorskie

Postępowania doktorskie / Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data obrony Data otwarcia przewodu Tytuł Recenzenci Załączniki
Amanda Kulpa-Koterwa otwarcia przewodu:
06.07.2022
Modyfikowane nanocząstki magnetyczne (Fe3O4) - synteza, charakterystyka oraz wykorzystanie do wiązania wybranych jonów metali

Promotor: dr hab. Paweł Niedziałkowski
Małgorzata Marzena Kogut otwarcia przewodu:
06.07.2022
Computational approaches to characterize biologically active systems containing proteins, carbohydrates, and ions

Promotor: dr hab. Sergey Samsonov, prof. UG
Nikola Szpakowska otwarcia przewodu:
08.06.2022
Analiza strukturalna polisacharydów wyizolowanych z grzybów jadalnych

Promotor: dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG
Marcin Kaczor otwarcia przewodu:
08.06.2022
Izotopy polonu 210Po i radioołowiu 210Pb w rybach bałtyckich i słodkowodnych oraz wybranych produktach rybnych w Polsce

Promotor: dr hab. Alicja Boryło, prof. UG
Maciej Prusinowski otwarcia przewodu:
11.05.2022
Konstrukcja bioaktywnych rekombinowanych białek hTRF1 i hTRF2 z kompleksu shelterin oraz ich wariantów fuzyjnych i delecyjnych dedykowanych do badań nad funkcjonalnością kompleksów telomerowych

Promotor: prof. dr hab. Piotr Skowron
Agnieszka Kowalczyk otwarcia przewodu:
11.05.2022
Badania strukturalne O-specyficznych polisacharydów fitopatogenów z rodzajów Dickeya i Pectobacterium

Promotor: dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG
Marta Karman otwarcia przewodu:
11.05.2022
Synteza, charakterystyka i zastosowanie w reakcjach utleniania nowych homo- i heterogenicznych katalizatorów opartych na kompleksach wanadu i molibdenu

Promotor: dr hab. Grzegorz Romanowski, prof. UG
Onur Cavdar otwarcia przewodu:
13.04.2022
"Synthesis, characterization, and application of ZnIn2S4- based photocatalyst for photocatalytic hydrogen evolution under the visible light spectrum"

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Iga Dominika Biskupek otwarcia przewodu:
13.04.2022
"Zastosowanie Pola Siłowego UNRES do badania zmian konformacyjnych w wybranych białkach oraz mechanizmie infekcji wirusem SARS-CoV-2"

Promotor: dr hab. Artur Giełdoń
Karina Falkiewicz otwarcia przewodu:
13.04.2022
"Mechanizmy działania wybranych radiosensybilizatorów uszkodzeń DNA. Badania metodami chemii komputerowej"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak
Dawid Faron otwarcia przewodu:
13.04.2022
"Projektowanie in silico związków o nietypowej stechiometrii zawierających metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych"

Promotor: prof. dr hab. Iwona Anusiewicz
Dorota Natalia Kowalska otwarcia przewodu:
13.04.2022
"Badanie oddziaływań wybranych związków obdarzonych ładunkiem z białkami"

Promotor: dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG
Jakub Bogusław Maculewicz otwarcia przewodu:
13.04.2022
"Biokoncentracja związków chemicznych obdarzonych ładunkiem - analityka, ocena metodami in vitro oraz in vivo"

Promotor: dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG
Aleksandra Iwona Orszulak otwarcia przewodu:
09.03.2022
Hamowanie aktywności proteolitycznej białka HtrA Helicobacter Pylori: projektowanie i synteza małocząsteczkowych substratów peptydowych oraz inhibitorów azapeptydowych

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Artur Mirocki otwarcia przewodu:
09.03.2022
Otrzymywanie oraz charakterystyka strukturalna wieloskładnikowych kryształów zawierających akrydynę lub jej pochodne: 9-aminoakrydynę oraz 6,9-diamino-2-etoksyakrydynę

Promotor: dr hab. Artur Sikorski, prof. UG
Martyna Małgorzata Fularczyk otwarcia przewodu:
09.03.2022
Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako system wspomagający inżynierię tkankową w procesie regeneracji

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Alicja Pakiet otwarcia przewodu:
20.10.2021
Ocena wpływu laparoskopowej operacji pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej

Promotor: dr hab. Adriana Mika
Łukasz Lewandowski otwarcia przewodu:
07.07.2021
Nowe fotokatalizatory powlekane grafenem

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Marta Piotrowska otwarcia przewodu:
09.06.2021
"Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM i CD160"

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Agnieszka Kubiś otwarcia przewodu:
09.06.2021
"Funkcjonalizacja chitozanu aktywnymi biologicznie peptydami - uzyskanie materiału kompozytowego do odbudowy kości"

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Anita Romanowska otwarcia przewodu:
14.04.2021
Projektowanie, synteza i badania biologiczne peptydomimetyków zawierających sfunkcjonalizowane reszty kwasu L-2,3- diaminopropionowego

Promotor: dr hab. Magdalena Wysocka, prof. UG
Katarzyna Cekała otwarcia przewodu:
17.02.2021
Badanie możliwości wykorzystania niskocząsteczkowych aktywatorów do pobudzania proteasomu 20S do efektywniejszej degradacji białek o potencjale agregacyjnym

Promotor: dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG
Magdalena Anna Bojko otwarcia przewodu:
17.02.2021
Searching for peptides interacting with PD-1 and PD-L1 immune checkpoint proteins for cancer immunotherapy and diagnostics

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Justyna Katarzyna Żygowska otwarcia przewodu:
09.12.2020
Badanie wpływu jonów Cu2+ na strukturę, właściwości i oligomeryzację cystatyny C

Promotor: dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG
Prof. dr hab. Wojciech Bal

Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska

Prof. dr hab. Artur Krężel
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Milena Pieńkos otwarcia przewodu:
18.11.2020
Kwantowo-chemiczne badania nad chemiluminescencją pochodnych akrydyniowych

Promotor: dr hab. Piotr Storoniak, prof. UG
Dominika Julia Starego otwarcia przewodu:
14.10.2020
"Optymalizacja nowej metody zwiększania ustnej biodostępności wybranych leków peptydowych"

Promotor: dr hab. Dawid Dębowski
Klaudia Weronika Godlewska otwarcia przewodu:
10.06.2020
Nanorurki węglowe jako innowacyjne sorbenty w ekstrakcji pasywnej mikrozanieczyszczeń środowiska wodnego

Promotor: dr hab. Monika Paszkiewicz, prof. UG
Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch

Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Prof. dr hab. Michał Markuszewski
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Jacek Jarosław Malinowski otwarcia przewodu:
13.05.2020
Niemetalocenowe związki kompleksowe Cr(III), V(IV), Co(II) i Ni(II) – projektowanie nowych katalizatorów polimeryzacji olefin

Promotor: dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG
Grzegorz Gawron otwarcia przewodu:
13.03.2020
Nie ma tytułu pracy, wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Banecki
Karolina Zięba otwarcia przewodu:
11.03.2020
Badanie oddziaływań hydrofobowych i lokalnych w modelowych układach oraz białkach

Promotor: prof. dr hab. Cezary Czaplewski
Michał Toński otwarcia przewodu:
19.02.2020
Pharmaceuticals and their transformation products in waters - analytics, hydrolytic stability and their adsorption onto multi-walled carbon nanotubes

Promotor: dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG
Prof. dr hab. Tomasz Bączek

Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Prof. dr hab. Ksenia Pazdro
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Recenzja 3
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Paulina Natalia Mech-Warda otwarcia przewodu:
19.02.2020
Badania in silico zależności struktura - aktywność wybranych związków N-heterocyklicznych

Promotor: dr hab. Agnieszka Chylewska, prof. UG
Julia Zwara otwarcia przewodu:
10.04.2019
Nowe materiały półprzewodnikowe w reakcjach fotokatalitycznych

Promotor: dr hab. inż. Ewelina Grabowska-Musiał
Marta Urszula Wojciechowska otwarcia przewodu:
10.04.2019
Wpływ środków ochrony roślin na skład związków kutykularnych i wewnętrznych wybranych gatunków owadów

Promotor: dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG
Daniel Łukasz Wolecki otwarcia przewodu:
10.04.2019
Wykorzystanie upraw hydroponicznych do usuwania farmaceutyków i ftalanów w komunalnych oczyszczalniach ścieków oraz ocena zanieczyszczenia Wisły tymi związkami po awarii Oczyszczalni Ścieków "Czajka"
 Promotor: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Magdalena Joanna Miodyńska otwarcia przewodu:
13.03.2019
Otrzymywanie i charakterystyka fotokatalizatorów modyfikowanych kropkami kwantowymi

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Aleksandra Moniakowska otwarcia przewodu:
13.03.2019
Nagromadzenie izotopów 210Po i 210Pb w roślinach leczniczych

Promotor: dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG
Patrycja Paulina Parnicka otwarcia przewodu:
13.03.2019
Struktury półprzewodnikowe na bazie ditlenku tytanu oraz metali ziem rzadkich do zastosowań fotokatalitycznych

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Daria Izabela Śmigiel-Kamińska otwarcia przewodu:
13.03.2019
Określenie potencjału technik chromatograficznych do identyfikacji włókien tekstylnych poddanych działaniu wybranych czynników destrukcyjnych do celów sądowych

Promotor: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Jarosław Wieczorek otwarcia przewodu:
13.03.2019
Zawartość 210Po i 210Pb w produktach konopnych oraz radiologiczne skutki ich przyjmowania

Promotor: dr hab. Alicja Boryło, prof. UG
Patrycja Wilczewska otwarcia przewodu:
13.03.2019
Synteza, charakterystyka i zastosowanie półprzewodników bizmutowych do fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń z fazy wodnej

Promotor: prof. dr hab. Ewa Siedlecka
Maciej Marcin Gromelski otwarcia przewodu:
13.02.2019
Modelowanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną leków a efektywnością ich sorpcji przez wybrane sorbenty organiczne

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Puzyn
Anna Romanowska otwarcia przewodu:
19.12.2018
Nowe pochodne 10-metyloakrydyniowe o potencjalnych właściwościach chemiluminescencyjnych – synteza oraz właściwości fizykochemiczne i chemiluminescencyjne

Promotor: prof. dr hab. inż. Jarzy Błażejowski
Elżbieta Damiana Adamska otwarcia przewodu:
19.12.2018
Synthesis, study of the structure, and selected spectroscopic properties of new modified core-shell nanomaterials

Promotor: dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
Prof. dr hab. Izabela Nowak

Dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Magdalena Pazda otwarcia przewodu:
14.11.2018
Analityka wybranych leków oraz identyfikacja genów oporności na antybiotyki w systemach oczyszczania ścieków

Promotor: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Oktawian Stachurski otwarcia przewodu:
26.09.2018
Badanie procesów samoorganizacji i oddziaływań z modelowymi błonami lipidowymi kationowych lipopeptydów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych

Promotor: dr hab. Emilia Sikorska
Magdalena Kropidłowska otwarcia przewodu:
26.09.2018
Poszukiwanie modulatorów aktywności ludzkiego proteasomu 20S wśród związków pochodzenia naturalnego

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski
Magda Maria Kozak otwarcia przewodu:
04.07.2018
Bakteriobójcze i fotokatalityczne właściwości nanorurek modyfikowanych miedzią oraz srebrem

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Zofia Cebula otwarcia przewodu:
04.07.2018
Badania wybranych substancji o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym metodami elektrochemicznymi

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
Anna Topolewska otwarcia przewodu:
13.06.2018
Opracowanie jednolitej metodyki wyodrębniania, oczyszczania i oznaczania glikoalkaloidów steroidowych w materiale roślinnym i w żywności

Promotor: dr hab. Łukasz Haliński
Małgorzata Witkowska otwarcia przewodu:
21.02.2018
Projektowanie i ekspresja syntetycznych operonów do bioprodukcji multimetrycznych enzymów o znaczeniu przemysłowym

Promotor: dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
Maria Marczak otwarcia przewodu:
21.02.2018
Badania teoretyczne układów zawierających aromatyczne zasady azotowe oraz kwasy nitrobenzoesowe

Promotor: dr hab. Artur Sikorski
Marta Fiutak otwarcia przewodu:
21.02.2018
Klonowanie molekularne, ekspresja i inżynieria ludzkich białek kompleksu telomerowego TRF1 i TRF2

Promotor: prof. dr hab. Piotr Skowron
Przemysław Sumczyński otwarcia przewodu:
17.01.2018
Badanie efektu podstawnikowego pozycji 2 pierścienia diazyny na właściwości fizyczne i pKa serii pochodnych pirazyny metodami ekserymentalnymi i teoretycznymi

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Makowski
Jerzy Paweł Wojsławski otwarcia przewodu:
06.12.2017
Ocena mobilności farmaceutyków oraz produktów ich przemiany w środowisku glebowym

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Justyna Bednarko otwarcia przewodu:
06.12.2017
Wykorzystanie metod DFT do analizy konformacyjnej nukleotydów i nukleozydów kwasu treonukleinowego

Promotor: dr hab. Beata Liberek, prof. nadzw.
Kamila Sychowska otwarcia przewodu:
27.09.2017
Peptydomimetyczne substraty i inhibitory ludzkiej neutrofilowej elastazy i proteinazy 3. Projektowanie, synteza chemiczna i badania enzymatyczne

Promotor: prof. dr hab. Adam Lesner
Joanna Aleksandra Okońska otwarcia przewodu:
14.06.2017
Projektowanie i chemiczna synteza peptydowych koniugatów flukonazolu o aktywności przeciwdrobnoustrojowej

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rolka
Małgorzata Anna Mędyk otwarcia przewodu:
17.05.2017
Badania nad występowaniem i nagromadzaniem pierwiastków ziem rzadkich w grzybach (Basidiomycota)

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Paweł Rudnicki-Velasquez otwarcia przewodu:
15.03.2017
Opracowanie metod oznaczania wybranych związków biologicznie aktywnych z udziałem technik chromatograficznych i spektroskopowych wspartych analizą statystyczną

Promotor: dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG
Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch

Dr hab. n. farm. Wirginia Kukuła-Koch, prof. UM
PDF icon Recenzja 1
PDF icon Recenzja 2
PDF icon Streszczenie
PDF icon Abstract
Ewa Wioletta Sulecka-Mielewczyk otwarcia przewodu:
15.03.2017
Zagadka specyficzności substratowej natywnej endonukleazo – metylotransferazy RM.Taqll: izolowanie, klonowanie oraz inżynieria białka

Promotor: dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
Paulina Urszula Kobylis otwarcia przewodu:
11.01.2017
Charakterystyka i zastosowanie jonowych ciekłych matryc do analizy ilościowej farmaceutyków techniką MALDITOF

Promotor: dr hab. Magda Caban
Martyna Danuta Saba otwarcia przewodu:
14.12.2016
Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby

Promotor: prof. dr hab.Jerzy Falandysz
Katarzyna Maria Olkiewicz otwarcia przewodu:
14.12.2016
Projektowanie i synteza koniugatów peptydowych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej

Promotor: dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG
Aleksandra Jakubus otwarcia przewodu:
21.09.2016
Nanorurki węglowe jako innowacyjny sorbent w technikach ekstrakcji nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Justyna Czechowska-Kryszk otwarcia przewodu:
18.05.2016
Chemiluminogenne pochodne akrydyny jako nowe odczynniki przydatne w badaniach immunochemicznych

Promotor: dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG
Aleksandra Katarzyna Bojke otwarcia przewodu:
18.11.2015
Wpływ infekcji grzybiczej na skład lipidów wybranych gatunków owadów

Promotor: prof. UG, dr hab. Marek Gołębiowski
Magdalena Jolanta Cerkowniak otwarcia przewodu:
16.09.2015
Badanie składu lipidów powierzchniowych i wewnętrznych o potencjalnej aktywności przeciwgrzybiczej w wybranych gatunkach owadów

Promotor: prof. UG, dr hab. Marek Gołebiowski
Magdalena Brzezińska-Bodal otwarcia przewodu:
16.09.2015
Charakterystyka specyficzności substratowej wybranych enzymów z klas hydrolaz metodami chemii kombinatorycznej

Promotor: prof. dr hab. Adam Lesner
Natalia Maciejewska otwarcia przewodu:
08.07.2015
Otrzymywanie i charakterystyka wybranych białek organizmów ekstremofilnych

Promotor: dr hab. Aneta Szymańska
Michał Żyndul otwarcia przewodu:
10.06.2015
Synteza oraz badania radiacyjne i fotochemiczne nukleozydów o właściwościach sensybilizujących

Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak
Grzegorz Piotr Romańczyk otwarcia przewodu:
11.02.2015
Inkorporacja i wydalanie polonu 210 Po oraz ołowiu 210 Pb z organizmu człowieka

Promotor: dr hab. Alicja Boryło
Aliaksei Oleg Papkov otwarcia przewodu:
14.01.2015
Zmiana specyficzności substratowej termostabilnej endonukleazy restrykcyjnej TthHB27I za pomocą inżynierii genetycznej motywu katalicznego oraz wiążącego kofaktor

Promotor: prof. dr hab. Piotr Skowron
Justyna Wiktoria Wielińska otwarcia przewodu:
17.12.2014
Zastosowanie metod DFT do badania geometrii 2-hydroksyiminocukrów oraz równowag kwasowo-zasadowych wybranych farmaceutyków

Promotor: prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Kornelia Anna Fennig otwarcia przewodu:
17.12.2014
Otrzymywanie, właściwości fizykochemiczne oraz struktura układów krystalicznych zawierających akrydyny (aminoakrydyny) oraz aromatyczne kwasy karboksylowe

Promotor: dr hab. Artur Sikorski
Dorota Wileńska otwarcia przewodu:
15.10.2014
Aniony superhalogenowe jako komponenty cieczy jonowych oraz jonów obojnaczych

Promotor: dr hab. Iwona Anusiewicz, prof. nadzw.
Małgorzata Szyszkowska otwarcia przewodu:
11.06.2014
Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Wiczk
Katarzyna Justyna Odziomek otwarcia przewodu:
13.11.2013
Badanie wpływu struktury chemicznej nanocząstek pochodnych hydroksyapatytu na ich właściwości fizykochemiczne i biologiczne metodami in silico

Promotor: prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn
Kinga Małgorzata Marszewska otwarcia przewodu:
20.02.2013
Określenie struktury chemicznej O-polisacharydów bakterii rodzaju Cronobacter

Promotor: prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński
Bartłomiej Zaborowski otwarcia przewodu:
27.06.2012
Przewidywanie struktur białek metodą dynamicznego składania fragmentów i zawężania przestrzeni konformacyjnej w polu siłowym UNRES

Promotor: prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski
Dominik Walczak otwarcia przewodu:
22.02.2012
Synteza i badania konformacyjne usztywnionych pierścieni furanozowych

Promotor: prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Dmitrijs Lapidus otwarcia przewodu:
21.12.2011
Molecular modeling of amylin 10-29 amyloidosis

Promotor: prof. dr hab. Adam Liwo
Barbara Anna Michalska otwarcia przewodu:
10.11.2010
Zastosowanie reakcji PCR i powielania DNA w organizmach bakteryjnych do syntezy DNA znakowanego halogenopochodnymi zasad nukleinowych oraz badania foto i radio-uczulajacych właściwości tych pochodnych na wybranych liniach komórek nowotworowych

Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak
Grażyna Barbara Krasińska otwarcia przewodu:
10.11.2010
Ocena składu mineralnego, wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępnoścvi składników mineralnych oraz ich wartości odzywczej dla wybranych gatunków grzybów i przetworów grzybowych

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Magdalena Maria Cyman otwarcia przewodu:
10.11.2010
Synteza i badania biologiczne 2-deoksy-2-hydroksyiminowych pochodnych alditoli, potencjalnych chemoterapeutyków przeciwgrzybicznych

Promotor: prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Dawid Michał Jagieła otwarcia przewodu:
13.10.2010
Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji parametrów pola siłowego UNRES

Promotor: prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski
Andrzej Antoni Sieradzan otwarcia przewodu:
23.06.2010
Synteza, właściwosci fizykochemiczne i zastosowanie analityczne chemiluminogenów 9-fenoksykarbonylo-10-metyloakrydoniowych

Promotor: prof. UG, dr hab. Karol Krzymiński
Monika Szulc otwarcia przewodu:
09.06.2010
Synteza nowych analogów wankomycyny o potencjalnych właściwościach bakteriobójczych

Promotor: prof. UG, dr hab. Janusz Madaj
Anna Małgorzata Dryżałowska otwarcia przewodu:
10.03.2010
Badanie składu mineralnego i właściwości bioindykacyjnych podgrzybka złotawego (Xerocomus chrysenteron): wpływ składu podłoża glebowego i zabiegów kulinarnych na wartość odżywczą gatunku

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Agnieszka Józefina Ożóg otwarcia przewodu:
22.02.2006
Nowe układy chemiluminogenne wywodzące się z grupy estrów akrydyniowych - synteza, struktura, fizykochemia, optymalizacja pod katem zastosowań analitycznych

Promotor: dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG